+

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TŐZSDETANFOLYAMOK.HU - ÁSZF – 2020.

 Hódi Anikó Egyéni vállalkozó

 (székhely: 6723 Szeged, Malom u. 10. 2/8.., adószám: 66785550-1-26), mint szolgáltató (“Szolgáltató”)

által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.tozsdetanfolyamok.hu.) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.tozsdetanfolyamok.hu/aszf

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a honlapon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.

 

1.       SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

 

Szolgáltató adatai:  

A szolgáltató neve: Hódi Anikó E.V.

A szolgáltató székhelye: 6723 Szeged, Malom u. 10. 2/8

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tozsdetanfolyamok.hu

Adószáma:66785550-1-26

Telefonszáma: +36304633066

A szerződés nyelve: magyar

 A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:  Paller Endre E.V.

Adószám: 63478262-1-40

Nyilvántartási szám:6617263

E-mail cím: info@viltor.hu

Honlap: www.viltor.hu

 

 

 

1.1. Adatkezelési szabályok:

Az adatkezelési szabályzat megtekinthető a www.tozsdetanfolyamok.hu weboldalon.

1.2. A megjelenített termékeket, szolgáltatásokat a Szolgáltatótól személyesen is meg lehet vásárolni. A termékek, szolgáltatások ára ÁFÁ-t nem tartalmaz.

1.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék, szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek, szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A webáruházat minden Felhasználó ingyenesen veheti igénybe.

 

2.       REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 

2.1. A vásárlásra lehetőség van regisztrációval és regisztráció nélkül is.

 

3.       MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Szolgáltatások leírása:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokon keresztül megbízott oktatók útján pénzügyi, tőzsdei, online kereskedéssel kapcsolatos oktatásokat, Metatrader 4 kereskedő szoftvereket (expert advisor), indikátorokat  értékesít díjfizetés ellenében a következőkben részletezve.

 

3.1. Tanfolyamok, oktatások:

 

Szolgáltató a tanfolyamokat online formában, távoktatásban tartja az általa megbízott oktatók, előadók útján.  

A tanfolyamon történő részvétel feltétele a tanfolyamdíj bankszámlára történő beérkezése.

A tanfolyam dátuma egyénileg kerül meghatározásra. Az online tanfolyamba történő becsatlakozás módjáról és idejéről a  Szolgáltató elektronikus formában (e-mail-en) értesíti a vásárlót (tanfolyam résztvevőt).  A tanfolyamok részletes leírását a weboldalon lehet megtekinteni.

 

3.2. Szoftvertermékek, valamint tanfolyam + szoftver

 

A Szolgáltató a tanfolyamokat online formában, távoktatásban tartja.

A tanfolyamon történő részvétel feltétele a tanfolyamdíj bankszámlára történő beérkezése.

A tanfolyam dátuma egyénileg kerül meghatározásra. Az online tanfolyamba történő becsatlakozás módjáról és idejéről a  Szolgáltató elektronikus formában (e-mail-en) értesíti a vásárlót (tanfolyam résztvevőt). A tanfolyamok, szoftverek részletes leírását a weboldalon lehet megtekinteni.

 

A szoftverértékesítés valamint a szolgáltatással vegyes szotfverértékesítés részletes feltételeit az alábbi bekezdés tartalmazza:

 

Szolgáltató eladja, a felhasználó megvásárolja a webshopban megjelölt, kosárba rakott szoftver felhasználásának és hasznosításának lehetőségét,

a.)     mely szoftver automatikus mechanizmusok útján a felhasználó által beállított paraméterek szerint pénzpiaci kereskedelmi tevékenységet folytat a felhasználó által megadott értékpapírszámlákon profit elérése érdekében.

b.)    mely szoftver ún. indikátor, amely a felhasználó kereskedési döntésmechanizmusát támogatja.

 

Tananyag és/vagy szoftver átadása, hozzáférés:

 

Felhasználó a pénzügyi teljesítést illetve az oktatást  követő 2 napon belül kerül az átadott szoftver és tananyag/ szoftver használati leírás birtokába és ugyanezen naptól húzza azok hasznait.  

A szoftverhez a Szolgálató elektronikus hozzáférést biztosít: e-mail formájában vagy letölthető formátumban a felhasználó rendelkezéséré bocsátja

 

A szoftverek használata, kockázati felhívás

 

 A felhasználó által jelen szerződés alapján megvásárolt jogosultsággal üzemeltetett szoftver, a felhasználó elképzeléseit hajtja végre az általa megadott paraméterek, beállítások és programutasítások alapján.

Szolgáltató a fent nevezett szoftvert üzemképes állapotban, de beállítások nélkül adja át a felhasználó részére, a felhasználó által történő beállítások szerint végzett kereskedelmi ügyletek eredményéért minden felelősség és kereskedelmi kockázat kizárólag a felhasználót terheli. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a felhasználó részre esetleg átadott teszt eredmények és beállítások vagy korábbi, azaz múltbéli eredmény sorok ismételt alkalmazhatóságáért, a felhasználó által ezen tesztek esetleges felhasználása során aktualizált későbbi eredményességért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges szoftver hibák, és üzemszünet eredményeként jelentkező és az e miatt bekövetkezett esetleges közvetett és közvetlen kárért. A szoftver a felhasználó saját felelősségére és kockázatára használható fel illetőleg üzemeltethető. A használat során szolgáltató elérhető hozam és befektetett tőke garanciát nem vállal.

A szoftver a felhasználó saját felelősségére és kockázatára használható fel, illetőleg üzemeltethető.

Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a szoftver  per, - teher és igénymentes, a felhasználó által jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal a felhasználó számára szabadon felhasználható, és nincs másnak olyan joga, amely felhasználót a zavartalan felhasználásban akadályozná, vagy korlátozná. A használat során szolgáltató elérhető hozam és befektetett tőke garanciát nem vállal.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a szoftver üzemeltetése során kellő pénzpiaci ismeretek hiányában vesztességek is érhetik, azonban jelentős profit elérésére is alkalmas lehet a szoftver a kellő pénzpiaci ismeretek és kereskedelmi tapasztalatok birtokában. Szolgáltató kifejezetten javasolja és ajánlja, hogy felhasználó először szimulált környezetben majd mikrokörnyezetében kis összegű befektetések során szerezzen felhasználói és kereskedelmi tapasztalatokat a pénzpiacokon, és kifejezetten kerülje a túlzott mértékű kockázat vállalást, továbbá a rendszert biztonsági ellenőrzések és folyamatos frissítések mellett alkalmazza.

Felhasználó kijelenti, hogy a know-how oltalomban részesülő automatikus kereskedelmi rendszerről és annak működéséről teljes körű az esetleges kockázatokra és a vonatkozó jogszabályi előírásokra is kiterjedő tájékoztatást kapott.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az automatikus mechanizmus alapján működő kereskedelmi rendszer a kereskedés során negatív hozamot ér el. Rögzítik a felek továbbá, hogy a rendkívülitől eltérő előre nem kalkulálható piaci eseményekkel a kereskedelmi rendszer nem kalkulál, ezért a szolgáltató nem vállal felelősséget a negatív hozam eléréséért.

 

Az automata kereskedési rendszer (MT4 Expert Advisor) üzemeltetése

 

Szolgáltató az átadott, és szolgáltató védelem alatt álló szellemi termékét képező, fentebb megnevezett szoftver felett a rendelkezési jogát kifejezetten fenntartja. Felhasználó azt kizárólag saját, magán célú felhasználás során használhatja legfeljebb azonban a szolgáltató számára előzetesen írásban megadott 10 db. a Szolgáltató által akkreditált számlán. Felhasználó a megszerzett jogosultságát más harmadik személyre át nem ruházhatja, üzleti célkora fel nem használhatja. Felhasználó a szoftver felett jelen szerződés alapján kizárólag jelen szerződésben korlátozott hasznosítási és használati jogot szerez.

A jogosultság ellenőrzését az adott szoftver Szolgáltató távoli szerveréhez kapcsolódva ellenőrzi le

A megvásárolt szoftver, mint kereskedelmi rendszer használata és felhasználása felhasználó számára időben nem korlátozott.

A felhasználó jelen szerződés aláírásával egyben kötelezi magát, hogy az üzemeltetés alatt tudomására jutott know-how-t és a kereskedelmi rendszer információit, ezekre vonatkozóan megszerzett tudást, mint üzleti titkot megőrzi, a tevékenysége során előtte ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem ad, amelyek kiszolgáltatása a szolgáltató vagy a munkatársa számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

 Felek megállapodnak abban, hogy a felhasználó a szolgáltatóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a szolgáltató írásbeli hozzájárulásával közölhet. A felhasználó - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a szolgáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Felhasználó vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének megszegése esetén okozott kárért, a Ptk. szerinti teljes kártérítéssel tartozik, beleértve a nem vagyoni kárt is.

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szoftver átadását követően a felek egyike sem jogosult az elállásra vagy a szerződés bármely részének felmondására.

Jelen szerződés egyes részeinek érvénytelensége nem érinti a teljes megállapodás érvényességét. Ebben az esetben a szerződést úgy kell értelmezni, mintha a felek az érvénytelen rész nélkül állapodtak volna meg.

 

4.       Rendelés menete

 

1. A termék kosárba tétele

A termékeket, szolgáltatásokat a különböző kategóriák alatt van lehetőség kiválasztani és a „Kosárba” gomb megnyomásával a kosárba helyezni. Ezután a vásárlás tovább folytatható, vagy pedig véglegesíthető a megrendelés.

2. Kosár tartalma

A jobb felső sarokban a Kosár ikonra kattintva beléphetünk a kosár menübe, ahol módosíthatjuk a megrendelésünket: változtathatunk a darabszámon, törölhetünk a termékekből, szolgáltatásokból.

3. Az adatok megadása

Ennél a mezőnél kell megadni a Felhasználó nevét, a szállítási és számlázási adatokat, és itt lehet kiválasztani a fizetési módot is.

4. Adatbeviteli hibák javítása

Az oldalon szereplő „Vissza” gomb használatával lehetőség van az adatok módosítására (szállítási cím, számlázási cím, név, fizetési mód).

5. Rendelés elküldése

A Felhasználó csak abban az esetben tudja elküldeni a megrendelését, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A rendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

6. Visszaigazolás

A rendelés leadása után, a megadott Felhasználói e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a rendeléssel kapcsolatos összes adatról és információról.

5.       Számlázás:

A termék/szolgáltatás díjának  átutalását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el Ügyfélhez.

A megrendelés visszaigazolása

Az elküldött és beérkezett rendelésekről a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a távollevők között megkötött szerződés alapján, mely így válik érvényessé.

A visszaigazolás tartalmazza a szállítási és számlázási címet, a nevet, a rendelés összegét, a szállítási és fizetési módot. A visszaigazoló e-mail nem jelenti azonban automatikusan a megrendelés elfogadását.

Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználó által megadott e-mail fiókba, a Felhasználó mentesül az ajánlati vagy szerződéses kötelezettség alól, így nem lesz köteles megvásárolni a megrendelt tételeket.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a levél a spam mappába kerül.

 

 

6.       A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

 A megrendelés feldolgozása

A megrendeléseket a nap 0-24 órájában van lehetőség leadni. A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket és jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató munkanapokon dolgozza fel. A feldolgozási idő 08:00-18:00. A feldolgozási időn túl, a hétvégéken és a munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

A rendelésekről a fent már említett módon azonnal, de legkésőbb 48 órán belül e-mailt küld a Szolgáltató.

 

7.       Fizetési feltételek:

 

Banki átutalás

 

A Felhasználó a megrendelt termékek vételárát banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek, Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelés számát.

Bank neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10401268-86674956-53571004

Kedvezményezett neve: Hódi Anikó E.V.

Közlemény: rendelés száma

 

8.       Elállás joga

 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Ügyfél szoftvertermék esetében elállási jogával mindaddig élhet, míg nem kezdte el használni a szoftvert

9.       Rendelés lemondása

A Felhasználónak lehetősége van a rendelés beérkezését követő munkanap reggel 9:00 óráig a rendelés lemondására e-mailben vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

 

10.   Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

A honlapot mindenki saját felelősségére használja. A rendszerben előforduló esetleges késedelemért, hibáért, az ebből adódó hiányos információ áramlásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Felhasználók által a honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó felelőssége a honlapon az általa közzétett tartalmak kapcsán, hogy harmadik személyek jogait, valamint a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsen.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató és Felhasználó között a létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó maga törli, vagy a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

A honlapon található tartalomról, képi anyagokról az információkat csak linkelt hivatkozással és engedéllyel lehet felhasználni az interneten:

·         Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek a meghatározott tartalomra kell mutatnia.

·         A www.tozsdetanfolyamok.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása nem megengedett.

·         A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, előzetesen megkötött szerződésben másképpen rendelkezik.

·         A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

·         A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolíttatására. Ezen felül jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

·         Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület vagy adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat felülírni.

 

11.   Panaszügyintézés és jogérvényesítés

 

A Felhasználó a megvásárolt termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő levélben, e-mail üzenetben, vagy telefonon ügyfélszolgálati időben.

 

Elérhetőségek

 

Levelezési cím: 6723 Szeged, Malom u. 10. 2/8

E-mail: info@tozsdetanfolyamok

Telefon: +36304633066

 

A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb két munkanapon belül válaszol. A Szolgáltató tájékoztatja a vásárlót a jogérvényesítés lehetséges módjairól, helyéről, valamint az arra irányuló határidőkről.

Alternatív vitarendezés

Amennyiben internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés ODR: Online Dispute Resolution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 1096.

Telefonszám: +36 62 680 530

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

 

Szeged, 2020. október 14.

 

 

 

 

Kapcsolat

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.